Tanzania
India
Uganda
Kenya

Purchase your GHG offsets from TIST small groups today. 
Mwitethia S.H.G - Pictures
Group Name: Mwitethia S.H.G
TIST Number: 2007KE272
Village: Katheri
Group Center: Wendo
Area: Meru

Grove Name: Ann kajuju;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kajuju;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: StephenB;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: StephenB;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 16 June 2012;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera nursery.;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Seedlings

 

Grove Name: M'kirera nursery.;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Seedlings

 

Grove Name: Ann kajuju;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kajuju;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: StephenB;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: StephenB;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Stephen mworia;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Stephen mworia;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 14 July 2009;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kajuju;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Ann kajuju;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Stephen mworia;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Stephen mworia;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 20 June 2008;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'meeru;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Margret muthuri;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Stephen mworia;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Stephen mworia;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: M'kirera m'mugabi;   Date Picture Taken: 12 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 11 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Luka muthee;   Date Picture Taken: 11 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 11 April 2007;   Picture Type: Trees

 

Grove Name: Anyesi mwari;   Date Picture Taken: 11 April 2007;   Picture Type: Trees

 

TIST - About

© I4EI info@i4ei.org

Data Last Updated: April 23, 2019

Content Last Updated: April 24, 2019